Home > Wiadomości > UKE nadal nie widzi problemu z CAPTCHA w Aero2

UKE nadal nie widzi problemu z CAPTCHA w Aero2

Urząd Komunikacji Elektronicznej po raz kolejny potwierdza, że nie widzi żadnych problemów w rozwiązaniu zastosowanym przez Aero2 w ramach usługi bezpłatnej: czyli kody są i na razie nie ma żadnych podstaw do tego, żeby kody zniknęły. Kody pojawiły się 1 kwietnia, po wielu problemach zostały zmodyfikowane 15 maja i aktualny system działa na tyle niezawodnie, że liczba zgłaszanych uwag spadła. Osoby, które zostały zniechęcone do aktualnego sposobu działania usługi w wielu przypadkach już zrezygnowały, natomiast nadal pojawiają się nowi chętni, którzy już na nowych zasadach korzystają w miarę normalnie z tego, co oferuje BDI.

Poniżej zamieszczam pełną treść stanowiska opublikowanego przez UKE.

Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie dotyczącej wprowadzenia przez Spółkę Aero2 mechanizmu captcha do usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu (BDI). 

Spółka Aero2 udostępnia  usługę Bezpłatnego Dostępu do Internetu (dalej jako: „BDI”) na podstawie decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezesa UKE) z dnia 10 listopada 2009 r., zmienionej decyzją Prezesa UKE z dnia 4 września 2012 r., a dotyczącej rezerwacji na rzecz Aero2 Sp. z o.o. częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz (dalej jako: „Decyzja Rezerwacyjna”). BDI jest niekomercyjną forma dostępu, z tytułu której Spółka Aero2 nie pobiera opłat abonamentowych. Graniczną datą wygaśnięcia usługi BDI jest 21 grudnia 2016 r. i po upływie tego terminu, Spółka Aero2 nie będzie miała obowiązku świadczenia BDI.

W związku z wpływającymi do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) skargami użytkowników BDI, dotyczącymi tak wprowadzenia przez Spółkę Aero2 samego mechanizmu, jak i formy prezentacji kodu captcha, w dniu 3 kwietnia 2014 r. Prezes UKE wystąpił w przedmiotowej sprawie do Spółki Aero2.

Informacja na ten temat, została opublikowana na stronie internetowej UKE pod adresem: http://www.uke.gov.pl/captcha-aero2-uke-interweniuje-w-sprawie-kodu-13664. Z przedstawionych przez Spółkę Aero2 wyjaśnień wynika, iż po konsultacjach z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne, Spółka wprowadziła możliwość wyłączenia mechanizmu captcha dla użytkowników z dysfunkcją wzroku (niewidomi, słabo widzący oraz głucho-niewidomi). Informacje w tym zakresie Spółka Aero2 zamieściła na swojej stronie internetowej pod adresem: http://www.aero2.pl/Bezplatny-Internet/Dla-uzytkownikow-niedowidzacych. 

W Decyzji Rezerwacyjnej Prezes UKE zobowiązał Spółkę Aero2 do:

1)   przeznaczenia, co najmniej 20% pojemności sieci na świadczenie BDI i świadczenia usług odpłatnych, wyłącznie wówczas, gdy równocześnie na tym samym obszarze i w tym samym czasie zostanie zapewniony BDI;
2)   zapewnienia dostępu przez sieć o charakterze otwartym i udostępnienia go nieoznaczonemu gronu odbiorców, analogicznie do działających punktów dostępowych WiFi (tzw. hot spoty);
3)     wprowadzenia i zapewnienia mechanizmu zarządzania ruchem w sieci, który zapewni:

•    czas jednorazowego dostępu do BDI na poziomie nie dłuższym niż 60 minut;
•    prędkość dostępu na poziomie nie mniejszym niż 128 kb/s i nie większym niż 256 kb/s w ciągu pierwszych 12 miesięcy oraz nie mniejszym niż 256 kb/s i nie większym niż 512 kb/s w okresie kolejnych 36 miesięcy;

4)   zapewnienia, że ograniczenia treści i protokołów dostępnych dla użytkowników korzystających z BDI, nie będą dalej idące niż takie same ograniczenia stosowane dla użytkowników usług płatnych;
5) zagwarantowania, takiej organizacji i konfiguracji sieci oraz jej funkcjonalności, która zapewni interoperacyjność z dostępnymi na rynku urządzeniami końcowymi.

W odniesieniu do zastrzeżeń zgłaszanych przez użytkowników BDI, jakoby wprowadzenie mechanizmu captcha przez Spółkę Aero2 stanowiło naruszenie warunków Decyzji Rezerwacyjnej, Prezes UKE, Urząd przedstawia, co następuje.

W zakresie:

1) dotyczącym obowiązku zapewnienia przez Spółkę Aero2 dostępu przez sieć o charakterze otwartym i udostępniania go nieoznaczonemu gronu odbiorców, analogicznie do działających punktów dostępowych WiFi (tzw. hotspoty) wyjaśnić należy, iż kwestia sieci o charakterze otwartym oraz udostępniania BDI nieoznaczonemu gronu odbiorców była poruszana już na etapie wyjaśnień treści dokumentacji przetargowej na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570 – 2620 MHz na obszarze całego kraju. Prezes UKE zajął w nich stanowisko, że przez „sieć o charakterze otwartym” należy rozumieć sieć telekomunikacją, do której dostęp mają wszyscy użytkownicy końcowi, którzy znajdują się na obszarze objętym BDI, bez konieczności zakupu usługi u podmiotu wyłonionego w przetargu.

Prezes UKE wskazał, że pojęcie dostępu „do nieoznaczonego grona odbiorców” oznacza, iż użytkownicy końcowi, w szczególności ich liczba i oznaczenie geograficzne, nie muszą być znane podmiotowi wyłonionemu w przetargu, zaś niezapewnienie BDI kolejnym użytkownikom może wynikać tylko z ograniczeń w pojemności sieci w danym miejscu lub czasie. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż samo wprowadzenie mechanizmu captcha nie wprowadza ograniczenia odnośnie dostępności do sieci telekomunikacyjnej Aero2, nie ogranicza grona użytkowników końcowych ze względu na inne parametry niż pojemność sieci w danym miejscu lub czasie.

2) dotyczącym obowiązku zapewnienia przez Spółkę Aero2, że ograniczenia treści i protokołów dostępnych dla użytkowników korzystających z BDI, nie będą dalej idące niż takie same ograniczenia stosowane dla użytkowników usług płatnych należy wyjaśnić, iż wprowadzenie mechanizmu captcha z punktu widzenia zarządzania zasobami częstotliwości oraz korzystania z usługi BDI, oznacza wyłącznie przerywanie sesji nieodpłatnego dostępu do Internetu i konieczność nawiązania kolejnej poprzez wpisanie kodu. Po jego wpisaniu i nawiązaniu kolejnego 60 minutowego połączenia, użytkownik BDI nie jest w żaden sposób ograniczany w dostępie do treści i protokołów. Ponadto zobowiązanie zakazujące jakiegokolwiek ograniczenia treści i protokołów dostępnych dla użytkownika korzystającego z dostępu BDI, dotyczy rezerwacji częstotliwości wskazanych w Decyzji Rezerwacyjnej, to znaczy częstotliwości z zakresu 2570 – 2620 MHz. Spółka Aero2 świadczy własną usługę detaliczną wyłącznie w sieci HSPA+ (UMTS 900 MHz), czyli z użyciem częstotliwości, co do których nie ma zastosowania przedmiotowy zakaz.

3) dotyczącym obowiązku zagwarantowania przez Spółkę Aero2 takiej organizacji i konfiguracji sieci oraz jej funkcjonalności, która zapewniłaby interoperacyjność z dostępnymi na rynku urządzeniami końcowymi należy wyjaśnić, iż wprowadzenie mechanizmu captcha nie ma wpływu na organizację i konfigurację sieci telekomunikacyjnej Aero2 (sieci radiowej), zgodnie z ustawową definicją sieci telekomunikacyjnej, rozumianej jako systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne fragmenty sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów.

Ponadto wyjaśniając kwestię podnoszoną przez użytkowników BDI, dotyczącą naruszania przez Spółkę Aero2/mechanizm captcha ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 t.j.) czy też wymuszania na użytkownikach BDI znajomości języków obcych należy wskazać, iż mechanizm captcha wykorzystuje ciągi znaków, które w mniej lub bardziej przypadkowy sposób mogą tworzyć słowa, nie mniej jednak dla rozwiązania zadania (wpisania kodu captcha) bez znaczenia pozostaje znaczenie słowa lub język, w jakim zostało ono zapisane. Często wykorzystywane przez mechanizm ciągi znaków, jedynie przypominają słowa (np. błędne) czy nawet całkowicie przypadkowe ciągi znaków. Tym samym mechanizm captcha nie jest zadaniem językowym, a znaczenie słów czy język w jakim są napisane, nie ma znaczenia dla zasady działania i rozwiązywania zadań.

Prezes UKE nakładając na Aero2 obowiązki określone Decyzją Rezerwacyjną w zakresie dostarczania BDI, realizował postulat dostarczania tzw. „Internetu socjalnego”, czyli umożliwienia bezpłatnego dostępu do sieci Internet, z ograniczonymi parametrami przepływności, osobom wykluczonym cyfrowo, nie mającym innej formy dostępu do Internetu, które BDI używać będą do np. sprawdzenia poczty elektronicznej, przeglądania stron www bądź kontaktu z urzędami administracji publicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wzrost popularności usługi BDI spowodował, że zmalała efektywność w rzeczywistym zapewnieniu przez Spółkę Aero2 usługi zgodnie z Decyzją Rezerwacyjną. W praktyce korzystania przez użytkowników z usługi BDI, przerywana po 60 minutach sesja była automatycznie łączona ponownie przez oprogramowanie sterujące urządzeniem, praktycznie bez konieczności ingerowania przez użytkownika korzystającego w ten proces. W rezultacie ponad połowa użytkowników BDI korzystała z automatycznego wznawiania sesji, wydłużając znacząco czas sesji efektywnej, co miało negatywny wpływ na dostępność BDI dla wszystkich zainteresowanych usługą.

Mechanizm captcha został wprowadzony przez Spółkę m.in. po to, aby poprawić stopień przestrzegania zobowiązania zawartego w Decyzji Rezerwacyjnej, w taki sposób, aby jednorazowa sesja nie trwała dłużej niż 60 min, a także zmniejszenia ryzyka zaburzenia konkurencji, w szczególności względem istniejących na rynku ofert komercyjnych.

Ponadto zastosowanie mechanizmu captcha ma na celu ograniczenie niestandardowych działań podejmowanych przez część użytkowników, którzy wykorzystują usługę BDI niezgodnie z Regulaminem oraz warunkami Decyzji Rezerwacyjnej m.in. do automatycznego podtrzymywania rozłączonej sesji, wykorzystywania kart SIM w systemach machine to machine, generowania wysokich wolumenów danych ściąganych za pośrednictwem BDI czy oferowania (odsprzedaży) usług płatnych za pośrednictwem BDI.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Prezesa UKE, dostęp do sieci Internet (usługa BDI) kierowana jest do osób wykluczonych cyfrowo, które dostęp wykorzystują do najprostszych działań jak np. przeglądania stron internetowych, przesyłania korespondencji e-mail za pośrednictwem bezpłatnych kont pocztowych, do przesyłania spraw za pośrednictwem portalu e-puap (wnoszenia skarg i wniosków w sprawach, które ich dotyczą), dzięki czemu zmniejsza się ich stopień wykluczenia cyfrowego. Najczęściej do tego typu działań wykorzystywane są urządzenia wykorzystujące typowe przeglądarki internetowe jak: FireFox czy Internet Explorer. Wg publikowanych przez Gemius S.A. rankingów przeglądarek, wskazane przeglądarki (FireFox, Internet Explorer) to najczęściej używane przeglądarki przez internautów w Polsce. Przeglądarki te umożliwiają wyświetlanie i kolejno rozwiązywanie kodu captcha. Osoby wykluczone cyfrowo, które poprzez BDI otrzymują po raz pierwszy dostęp do usługi Internetu, wykorzystują przede wszystkim, ale nie tylko, powszechnie dostępne na rynku urządzenia np. laptopy, które w prosty sposób umożliwiają tak połączenie się z siecią (poprzez modem) jak i korzystanie z usługi BDI za pośrednictwem typowej przeglądarki. Jeżeli dany użytkownik BDI decyduje się na korzystanie z usługi na innych urządzeniach takich jak: smartfony czy tablety, na których z racji np. małego ekranu, problemowe staje się rozwiązanie kodu, bądź też korzysta z dostępu do Internetu za pośrednictwem specjalnych przeglądarek, które dla urządzeń mobilnych typu smartfon zapewniają kompresję danych np. Opera Mini, pośrednio utrudniając wyświetlenie kodu, użytkownik ten korzysta z usługi BDI akceptując zasady jej świadczenia przez Aero2, w tym przyjmuje na siebie obowiązek rozwiązania kodu captcha, w celu uzyskania dostęp do sieci Internet.

Informacja o możliwym zastosowaniu przez Aero2 mechanizmie zarządzania ruchem w sieci, została zamieszczona w pkt 7.5 Regulaminu Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

Mając powyższe na uwadze, a także podnoszone przez użytkowników BDI zastrzeżenia należy jednoznacznie wskazać, iż wykorzystywanie BDI przez użytkowników dla nawigacji samochodowej, monitoringu firmy, systemów komunikacji machine to machine, czy też ściągania dużego wolumenu danych, jest sprzeczne z celem regulacyjnym dotyczącym zobowiązania Aero2 do dostarczania usługi BDI.

Wprowadzenie zaś przez Spółkę Aero2 mechanizmu captcha nie narusza warunków Decyzji Rezerwacyjnej.

Źródło: UKE

PS: ciekawe co z powtórzoną powyżej informacją o dolnym limicie prędkości: prędkość dostępu na poziomie nie mniejszym niż 128 kb/s i nie większym niż 256 kb/s w ciągu pierwszych 12 miesięcy oraz nie mniejszym niż 256 kb/s i nie większym niż 512 kb/s w okresie kolejnych 36 miesięcy.

Kategorie:Wiadomości
 1. toja
  Czerwiec 5th, 2014 at 13:54 | #1

  Myślę, że wszyscy trochę źle rozumiemy rolę UKE na rynku. To nie jest organizacja broniąca praw konsumentów, ale raczej prawidłowości działania rynku jako całości. Jednym z aspektów rynku jest stymulacja jego konkurencyjności. I tutaj trzeba przyznać BDI dało ogromny impuls rozwojowy – operatorzy przestali się wygłupiać z ofertami typu 512kbps. Ryek wymaga dalszych inwestycji i zapewne operatorzy (i to nie tylko Aero2 czy Plus). Przekonali UKE, że usługa BDI zaczęła mieć negatywny wpływ na rynek i jego rozwój, Dlatego zapewne wspólnie uradzili, jak BDI zrobić mniej atrakcyjnym. Pisanie więc skargi wylewanie żali mija się z celem, bo cel został okroślony zupełnie inaczej.

  • Czerwiec 5th, 2014 at 13:58 | #2

   Masz absolutną rację. Tyle, że mogli cel i założenia wpisać do… koncesji/decyzji rezerwacyjnej, a tego nie zrobili.

   • Marcin
    Czerwiec 5th, 2014 at 18:19 | #3

    Nie wpisali w koncesji CAPTCHA, gdyż sposób relalizacji wymogu przerywania sesji po upływie 60 minut pozostawiono w gestii operatora. W sumie to z jednej strony cieszę sie, że od początku nie prowadzono tego rozwiązania, ale z drugiej to jednak gdyby tak było to teraz nie było by tyle lamentu. Niestety w pierwszej fazie realizacji BDI Aero2 poszło po najniższej linii oporu i skorzystało z możliwości protokołu PPP, który umożliwa nakazanie zerwania połączenia. Przykładowo w sieciach Wi-Fi budowanych przez JST z bezpłatnym dostępem nie było innego wyjścia jak użycie routera, który śledzi każdą sesję użytkownika i w odpowiednim momecnie powoduje zerwanie sesji logicznych. Aby je wznowić od razu zorientowano się, że udostępniene jedynie linku w który wystarczy jedynie kliknąć nie spowoduje, faktycznego zerwania sesji. Wtedy wymuszenie skorzystania z CAPTCHA, aby potwierdzić że to człowiek wznawia połączenie a nie maszyna, okazało się naturalne. A Aero2 akurt tego brakowało, ale to tylko i wyłącznie z ich własnej winy. Niestety tak późne wprowadzenie tego mechanizmu musiało spowodować niezadowolenie. Być może, gdyby okres światczenia BDI nie przedłużono o dwa lata Aero2 nie posunęli by się do tego kroku.

 2. Łukasz
  Czerwiec 5th, 2014 at 13:29 | #4

  "prędkość dostępu na poziomie nie mniejszym niż 128 kb/s i nie większym niż 256 kb/s w ciągu pierwszych 12 miesięcy oraz NIE MNIEJSZYM NIŻ 256 kb/s i nie większym niż 512 kb/s w okresie kolejnych 36 miesięcy"

  A mi ostatnio działa 1 do 2 kb/s, a po południu w ogóle. Noi co teraz?

  • Czerwiec 5th, 2014 at 13:57 | #5

   No właśnie ja się też pytam… ale odpowiedzi nie ma. Spróbuj zapytać UKE.

   • Marcin
    Czerwiec 5th, 2014 at 18:07 | #6

    Moim zdaniem tutaj mamy przykład tego, że nie jest tak łatwo zapisać precyzyjnie intencji za pomocą słów. Przecież nie wydaje się celowe, aby kto kolwiek w ramach bezpłatnego dostępu do Internetu i to jeszcze drogą radiową próbował wymusić gwarancje prędkości. Przecież w roziwązanich komercyjnych to są krociowe koszty. CIR=128kb to nawet kilka tysięcy złotych. Tutaj raczej chodzi o to, aby prędkość maksymalna nie była niższa niż 256kbps, czyli aby stosując niskie limity prędkości koncesjonariusz nie próbował zniechęcić użytkowników. Według tego zapisu to gdyby limit prędkości wynosił przykładowo 384kbps również był by zgodny z koncesją. Akurat sytacja w której mamy maksimum z tego zakresu może świadczyć zarówno o dobrej woli Aero2 jak też błędnej kalkulacji popytu na usługę, czy też skuteczności jego ograniczania (np.: odbiór kart SIM tylko w Warszawie).

 3. Słodki-Żal
  Czerwiec 5th, 2014 at 00:55 | #7

  Punkt 4 wciąż łamią – wskażcie mi jedną (1) komercyjną sieć która ogranicza treści kapciami. Poza tym, nawet jeśli dla aero obciążenie przez jakichś ściagaczy dużych ilości danych jest problemem, dla UKE jest problemem, ale do cholery, ja nie widzę tak często powoływanego łamania regulaminu (nie ma w nim nic o limitach ilościowych danych a jedynie predkowściowych oraz płynności). Dla mnie jest to ograniczenie dostępu do sieci, mam w pompie że uke i plus nie przewidzieli że ktoś tam będzie coś (legalnie, zgodnie z umową!) chciał 24h/d ściągał, i dlatego mają prawo ograniczać innym dostęp płynny?
  Ja tak sobie myślę że jakbym chciał wykorzystać to łącze do ściagania "ogromnych" mas danych (512kb/s :) ) to bym se z tym poradził. a kto dostał po po pupie ? – zwykli uzytkownicy. Jak myślicie jak bardzo płynność ruchu w sieci zatykali wciaż podłaczeni leecherzy w ilości ułamka procentu a jak zwykli użytkownicy którzy na pulpitach mieli ikonki sprawdzania pogody oraz innych programów które co chwila łącza się z siecią. Krótko mówiąc czy ich zatykał stały przepływ czy odpytywanie? Jako że pan krok ze spółka uke potraktowali mnie jak np urząd skarbowy jako złodzieja a nie użytkownika wybrałem sobie już inną sieć do uciążliwego sprawdzania pogody, googlowania itd. I nie jest to sieć jakolwiek związana z panem, Napoleonem, przepraszam, Krokiem, przepraszam, nieważne jak tam se wymyśli. A od jutra rana z sieci P przyjdą tu pracownicy pisać jak to fajnie ze dzięki kapciom mają płynniejszy ruch :) , BTW – w ciagu pisania tych wypocin moje złodziejskie konto (jak twierdzi krok i uke) zżarło by w areło prawie 1kB danych, a tak ziuut, i w areło nie muszą tego smartfona obsługiwać :) . Zarabia kto inny, nie od pana Zeusa (czy jak tam się aktualnie nazywa)

  • Czerwiec 5th, 2014 at 09:24 | #8

   W kwestii punktu 4 wyjaśnienie masz oficjalne Aero2 i UKE – przed połączeniem (kapeć, przeglądarka, karta SIM, modem) nie masz połączenia. Po wpisaniu kodu – nie masz już żadnych ograniczeń. Wpisanie kodu zaliczono do wymagań brzegowych przy nawiązywaniu połączenia (tak samo, jak "zmuszanie" nasz do posiadania zgodnego modemu i karty SIM operatora). Jeżeli potrafisz na gruncie prawa podważyć tę interpretację, koniecznie pisz do UKE i innych.
   Co do obciążeń w sieci – tutaj masz wyliczenie – http://jdtech.pl/2014/03/przeciazenia-sieci-komor… – wystarczy, że 4 osoby używają BDI w zasięgu sektora stacji bazowej i już masz pełną wydajność wykorzystaną. Więc nie potrzeba wiele, by utrudnić korzystanie z Aero2 BDI.
   W pozostałych kwestiach Aero2 z prawnikami, inżynierami i UKE zrobili wszystko, co się tylko dało, żeby zmniejszyć atrakcyjność usługi bez konieczności zmiany nawet regulaminu. To na prawdę musiało sporo pieniędzy kosztować…

   • arek
    Czerwiec 5th, 2014 at 12:46 | #9

    A ile zdzieraja za neta,od tych co wyje,,,li to aero .

  • bubu
   Czerwiec 5th, 2014 at 22:40 | #10

   ej, to napisz jaką sieć i ofertę wybrałeś – bo też szukam czegoś
   bo można kręćka przez te kody dostać :(

 4. Antek
  Czerwiec 4th, 2014 at 17:16 | #11

  W kapitalizmie, tym budowanym w RP od 25 lat, jak sama nazwa wskazuje liczy się kapitał. Kto ma kapitał decyduje co i jak mają robić i co mieć ci którzy tego kapitału nie posiadają . Cały myk w kapitalizmie polega na tym, żeby tych co mają kapitał było jak najmniej, a tych co go nie mają jak najwięcej. Może to niezbyt odkrywcze i związane z tematem, ale mające na to wpływ. Warto o tym pamiętać.

  • Marcin
   Czerwiec 5th, 2014 at 10:46 | #12

   Z pierwszą częścią twojej wypowiedzi się zgadzam, ale druga to już twoje wymysły. W jaki sposób kapitalizm ma zyskiwać na tym, aby kapitał znajdował się w jak najmniejszej ilości rąk? Przecież to prowadzi do monopolu, który jest pratkycznie w każdym państwie kapitalistycznym zakazany. Za to ludzie (klienci) sami naturalnie dążą do monopolu, gdyż preferują najbardziej znane marki, czyli zazwyczaj duże firmy. Przykładowo niektórzy twierdzą, że w Polsce mamy zbyt duże rozdrobnienie ISP. I fakt może jest ich nieco za wiele, ale w mniejszych miejscowościach radzą sobie bardzo dobrze w porównaniu do wielkich molochów. A wynika to z faktu, że koszt budowy sieci w bardzo dużym stopniu (w GPON jest to nawet 80%) stanowi wynagrodzenie dla pracowników. W dużych miastach wynagrodzenia są wyższe a w mniejszych zdecydowanie niższe, ale duże ogólnopolskie firmy zazwyczaj nie uwzględniają tego w swoich cenach, gdyż zciągają "fachowców" ze swoich centrali i wszystko wyrównywane jest do ceny "standardowej" u danego operatora. I dzięki temu stosunkowo niewielkie biznesy mogą współistnieć wraz z ogromnymi molochami.
   Trochę gorzej jest w przypadku usług dostarczanych na odległość, w szczególności gdy efekt skali jest bardzo wyraźny, ale i tutaj pojawia się konkurencja, którą często sami dla własnego dobra powinniśmy wpierać.

   • Antek
    Czerwiec 5th, 2014 at 16:33 | #13

    Skoro wymyślam, to co powiesz na takie coś, że 1645 ludzi na świecie posiada majątek 6,4 biliona dolarów. I ta druga liczba rośnie znacznie szybciej niż ta pierwsza. Dla porównania budżet usa to ok. 2,264 bln USD.

    • Marcin
     Czerwiec 5th, 2014 at 17:57 | #14

     Z tych pobierzych danych można tylko wywniosować, że populacja w krajach wysoko rozwiniętych rośnie wolniej niż PKB. Co zresztą jest w wielu przypadkach prawdą. A te 1645 osób to według jakiegoś kryterium (majątek powyżej 10 mld dolarów) zostało wybrane, czy raczej arbitralnie? Odrębną kwestią jest fakt, że jak ktoś ma kapitał to może go łatwiej pomnażać, gdyż nie musi sam wykonywać całej pracy a w takim celu zatrudni setki bardzo przedsiembiorczych ludzi. Ale niestety tego nie uda się nam uniknąć. Dlatego ja w modelach biznesowych skłaniam się do postulowania wyznaczania zarobków nie tylko jako kwoty umownej, ale również jako części zysku (procent przy każdym stanowisku). Tylko tutaj pojawia się problem, co w przypadku strat? Jakoś mało kto chciałby się wtedy zgodzić na ich pokrycie z własnej kieszeni twierdząc, że to przecież nie jego wina.

 5. brat Marioli
  Czerwiec 4th, 2014 at 15:12 | #15

  Jedynym – JEDYNYM CYWILIZOWANYM sposobem wyrażenia swojej dezaprobaty do wprowadzonej zmiany, jest TYLKO I WYŁĄCZNIE – wysyłanie protestów do zarządu areo2, UKE, MEDIÓW, MAC i do kogo się tylko da. Tylko ustawiczne kontynuowanie akcji okazywania niezadowolenia może wzbudzić zainteresowanie naszymi problemami. I tego nikt za nas nie zrobi – poświęć kilka minut i napisz że wprowadzenie kodów w areo – UTRUDNIA CI DOSTĘP DO SPOŁECZNEGO INTERNETU – nic więcej pisać nie trzeba, napisz choć tyle i wyślij…

  • krowa w kapciach
   Czerwiec 4th, 2014 at 22:53 | #16

   Niestety ale UKE już się wypowiedziało w tej sprawie (za Anny Streżyńskiej taki numer spółce Soloża by nie przeszedł). Media (które żyją z reklam) również nie podejmą tematu, bo i reklamy mogą się skończyć.

   Mój kraj, taki piękny:(

   • Czerwiec 5th, 2014 at 09:19 | #17

    na gazeta.pl i wszystkich branżowych informacja się pojawiła.

    • krowa w kapciach
     Czerwiec 5th, 2014 at 12:13 | #18

     Ale to niestety nic nie wnosi do sprawy.
     Branżowe czytają jedynie zainteresowani tematyką, a takowi już znają "problem" z aero2.
     A gazeta.pl itp tylko podaje informację, iż UKE problemu nie widzi.

 6. bubu
  Czerwiec 4th, 2014 at 06:40 | #19

  już parę razy mi się zdarzyło ,że wyłączyłem kompa z otwartymi zakładkami w przeglądarce, które miałem otwarte żeby je później przeczytać
  i jak włączam to wszędzie mam kapcia ;(
  czasem podczas przeglądania www ,gdy inne strony się doczytują ,to też wszędzie wyskoczy kapeć i nie da się wrócić do tej strony ,znika jej adres – jest a to jakiś sposób ?? bo mnie wykluczają cyfrowo ! i robią ze mnie małpę od ciągłego wpisywania kapcia
  http://i.imgur.com/oUyHFnE.jpg

 7. rolk
  Czerwiec 3rd, 2014 at 19:25 | #21

  Cieszę się i w pełni popieram decyzję UKE, Aero2 i użytkowników, którzy używają neta do www, a nie dziadują bo ich nie stać na płatny net i zapuszczają torrenty.

 8. Asmok
  Czerwiec 3rd, 2014 at 19:02 | #22

  Argumentacja UKE jest mocno naciągana. Skoro takie były założenia to dlaczego takie nie zostały wpisane w pierwotną decyzję i umowę? Teraz takie mydlenia oczu że "taka była intencja". Skoro w dokument wpisano "dostęp do internetu" to znaczy że intencją był dostęp do internetu. Gdyby intencją był dostęp do www to by wpisano "dostęp do protokołu http". Denerwują mnie politycy i urzędnicy którzy najpierw w oficjalnym dokumencie piszą jedno a później robią co innego tłumacząc to "taka była intencja".
  A ze swojej strony, na androida polecam apkę i widget: https://play.google.com/store/apps/details?id=com…

  • geje atakują
   Czerwiec 4th, 2014 at 07:08 | #23

   Odrażające działanie na szkodę skarbu naszego państwa. Po prostu kobieta z brodą.

  • Czerwiec 4th, 2014 at 10:01 | #24

   Pliz, możesz reklamować aplikację swoją, ale nie rób tego masowo – to na prawdę widać. Opiszę także i tę aplikację, jednak reklama musi mieć swoje granice – ew. możesz wykupić reklamę :)

 9. Rozenberger
  Czerwiec 3rd, 2014 at 17:57 | #25

  Co sądzicie o tym co jakiś czas o stałej porze wszyscy zaczynali pobierać jakieś pliki przez Aero 2? Taka forma mini protestu przeciwko marginalizowaniu tej usługi na wszelkie możliwe sposoby.

 10. Al~
  Czerwiec 3rd, 2014 at 17:35 | #27

  Czyli jedyny sposób to głosowanie "nogami" w ramach akcji "za to co robią z Aero2 nigdy Plusa i Polsatu"…

Strony komentarza
 1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
>