Home > Wiadomości > UKE nadal nie widzi problemu z CAPTCHA w Aero2

UKE nadal nie widzi problemu z CAPTCHA w Aero2

Urząd Komunikacji Elektronicznej po raz kolejny potwierdza, że nie widzi żadnych problemów w rozwiązaniu zastosowanym przez Aero2 w ramach usługi bezpłatnej: czyli kody są i na razie nie ma żadnych podstaw do tego, żeby kody zniknęły. Kody pojawiły się 1 kwietnia, po wielu problemach zostały zmodyfikowane 15 maja i aktualny system działa na tyle niezawodnie, że liczba zgłaszanych uwag spadła. Osoby, które zostały zniechęcone do aktualnego sposobu działania usługi w wielu przypadkach już zrezygnowały, natomiast nadal pojawiają się nowi chętni, którzy już na nowych zasadach korzystają w miarę normalnie z tego, co oferuje BDI.

Poniżej zamieszczam pełną treść stanowiska opublikowanego przez UKE.

Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie dotyczącej wprowadzenia przez Spółkę Aero2 mechanizmu captcha do usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu (BDI). 

Spółka Aero2 udostępnia  usługę Bezpłatnego Dostępu do Internetu (dalej jako: „BDI”) na podstawie decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezesa UKE) z dnia 10 listopada 2009 r., zmienionej decyzją Prezesa UKE z dnia 4 września 2012 r., a dotyczącej rezerwacji na rzecz Aero2 Sp. z o.o. częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz (dalej jako: „Decyzja Rezerwacyjna”). BDI jest niekomercyjną forma dostępu, z tytułu której Spółka Aero2 nie pobiera opłat abonamentowych. Graniczną datą wygaśnięcia usługi BDI jest 21 grudnia 2016 r. i po upływie tego terminu, Spółka Aero2 nie będzie miała obowiązku świadczenia BDI.

W związku z wpływającymi do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) skargami użytkowników BDI, dotyczącymi tak wprowadzenia przez Spółkę Aero2 samego mechanizmu, jak i formy prezentacji kodu captcha, w dniu 3 kwietnia 2014 r. Prezes UKE wystąpił w przedmiotowej sprawie do Spółki Aero2.

Informacja na ten temat, została opublikowana na stronie internetowej UKE pod adresem: http://www.uke.gov.pl/captcha-aero2-uke-interweniuje-w-sprawie-kodu-13664. Z przedstawionych przez Spółkę Aero2 wyjaśnień wynika, iż po konsultacjach z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne, Spółka wprowadziła możliwość wyłączenia mechanizmu captcha dla użytkowników z dysfunkcją wzroku (niewidomi, słabo widzący oraz głucho-niewidomi). Informacje w tym zakresie Spółka Aero2 zamieściła na swojej stronie internetowej pod adresem: http://www.aero2.pl/Bezplatny-Internet/Dla-uzytkownikow-niedowidzacych. 

W Decyzji Rezerwacyjnej Prezes UKE zobowiązał Spółkę Aero2 do:

1)   przeznaczenia, co najmniej 20% pojemności sieci na świadczenie BDI i świadczenia usług odpłatnych, wyłącznie wówczas, gdy równocześnie na tym samym obszarze i w tym samym czasie zostanie zapewniony BDI;
2)   zapewnienia dostępu przez sieć o charakterze otwartym i udostępnienia go nieoznaczonemu gronu odbiorców, analogicznie do działających punktów dostępowych WiFi (tzw. hot spoty);
3)     wprowadzenia i zapewnienia mechanizmu zarządzania ruchem w sieci, który zapewni:

•    czas jednorazowego dostępu do BDI na poziomie nie dłuższym niż 60 minut;
•    prędkość dostępu na poziomie nie mniejszym niż 128 kb/s i nie większym niż 256 kb/s w ciągu pierwszych 12 miesięcy oraz nie mniejszym niż 256 kb/s i nie większym niż 512 kb/s w okresie kolejnych 36 miesięcy;

4)   zapewnienia, że ograniczenia treści i protokołów dostępnych dla użytkowników korzystających z BDI, nie będą dalej idące niż takie same ograniczenia stosowane dla użytkowników usług płatnych;
5) zagwarantowania, takiej organizacji i konfiguracji sieci oraz jej funkcjonalności, która zapewni interoperacyjność z dostępnymi na rynku urządzeniami końcowymi.

W odniesieniu do zastrzeżeń zgłaszanych przez użytkowników BDI, jakoby wprowadzenie mechanizmu captcha przez Spółkę Aero2 stanowiło naruszenie warunków Decyzji Rezerwacyjnej, Prezes UKE, Urząd przedstawia, co następuje.

W zakresie:

1) dotyczącym obowiązku zapewnienia przez Spółkę Aero2 dostępu przez sieć o charakterze otwartym i udostępniania go nieoznaczonemu gronu odbiorców, analogicznie do działających punktów dostępowych WiFi (tzw. hotspoty) wyjaśnić należy, iż kwestia sieci o charakterze otwartym oraz udostępniania BDI nieoznaczonemu gronu odbiorców była poruszana już na etapie wyjaśnień treści dokumentacji przetargowej na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570 – 2620 MHz na obszarze całego kraju. Prezes UKE zajął w nich stanowisko, że przez „sieć o charakterze otwartym” należy rozumieć sieć telekomunikacją, do której dostęp mają wszyscy użytkownicy końcowi, którzy znajdują się na obszarze objętym BDI, bez konieczności zakupu usługi u podmiotu wyłonionego w przetargu.

Prezes UKE wskazał, że pojęcie dostępu „do nieoznaczonego grona odbiorców” oznacza, iż użytkownicy końcowi, w szczególności ich liczba i oznaczenie geograficzne, nie muszą być znane podmiotowi wyłonionemu w przetargu, zaś niezapewnienie BDI kolejnym użytkownikom może wynikać tylko z ograniczeń w pojemności sieci w danym miejscu lub czasie. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż samo wprowadzenie mechanizmu captcha nie wprowadza ograniczenia odnośnie dostępności do sieci telekomunikacyjnej Aero2, nie ogranicza grona użytkowników końcowych ze względu na inne parametry niż pojemność sieci w danym miejscu lub czasie.

2) dotyczącym obowiązku zapewnienia przez Spółkę Aero2, że ograniczenia treści i protokołów dostępnych dla użytkowników korzystających z BDI, nie będą dalej idące niż takie same ograniczenia stosowane dla użytkowników usług płatnych należy wyjaśnić, iż wprowadzenie mechanizmu captcha z punktu widzenia zarządzania zasobami częstotliwości oraz korzystania z usługi BDI, oznacza wyłącznie przerywanie sesji nieodpłatnego dostępu do Internetu i konieczność nawiązania kolejnej poprzez wpisanie kodu. Po jego wpisaniu i nawiązaniu kolejnego 60 minutowego połączenia, użytkownik BDI nie jest w żaden sposób ograniczany w dostępie do treści i protokołów. Ponadto zobowiązanie zakazujące jakiegokolwiek ograniczenia treści i protokołów dostępnych dla użytkownika korzystającego z dostępu BDI, dotyczy rezerwacji częstotliwości wskazanych w Decyzji Rezerwacyjnej, to znaczy częstotliwości z zakresu 2570 – 2620 MHz. Spółka Aero2 świadczy własną usługę detaliczną wyłącznie w sieci HSPA+ (UMTS 900 MHz), czyli z użyciem częstotliwości, co do których nie ma zastosowania przedmiotowy zakaz.

3) dotyczącym obowiązku zagwarantowania przez Spółkę Aero2 takiej organizacji i konfiguracji sieci oraz jej funkcjonalności, która zapewniłaby interoperacyjność z dostępnymi na rynku urządzeniami końcowymi należy wyjaśnić, iż wprowadzenie mechanizmu captcha nie ma wpływu na organizację i konfigurację sieci telekomunikacyjnej Aero2 (sieci radiowej), zgodnie z ustawową definicją sieci telekomunikacyjnej, rozumianej jako systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne fragmenty sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów.

Ponadto wyjaśniając kwestię podnoszoną przez użytkowników BDI, dotyczącą naruszania przez Spółkę Aero2/mechanizm captcha ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 t.j.) czy też wymuszania na użytkownikach BDI znajomości języków obcych należy wskazać, iż mechanizm captcha wykorzystuje ciągi znaków, które w mniej lub bardziej przypadkowy sposób mogą tworzyć słowa, nie mniej jednak dla rozwiązania zadania (wpisania kodu captcha) bez znaczenia pozostaje znaczenie słowa lub język, w jakim zostało ono zapisane. Często wykorzystywane przez mechanizm ciągi znaków, jedynie przypominają słowa (np. błędne) czy nawet całkowicie przypadkowe ciągi znaków. Tym samym mechanizm captcha nie jest zadaniem językowym, a znaczenie słów czy język w jakim są napisane, nie ma znaczenia dla zasady działania i rozwiązywania zadań.

Prezes UKE nakładając na Aero2 obowiązki określone Decyzją Rezerwacyjną w zakresie dostarczania BDI, realizował postulat dostarczania tzw. „Internetu socjalnego”, czyli umożliwienia bezpłatnego dostępu do sieci Internet, z ograniczonymi parametrami przepływności, osobom wykluczonym cyfrowo, nie mającym innej formy dostępu do Internetu, które BDI używać będą do np. sprawdzenia poczty elektronicznej, przeglądania stron www bądź kontaktu z urzędami administracji publicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wzrost popularności usługi BDI spowodował, że zmalała efektywność w rzeczywistym zapewnieniu przez Spółkę Aero2 usługi zgodnie z Decyzją Rezerwacyjną. W praktyce korzystania przez użytkowników z usługi BDI, przerywana po 60 minutach sesja była automatycznie łączona ponownie przez oprogramowanie sterujące urządzeniem, praktycznie bez konieczności ingerowania przez użytkownika korzystającego w ten proces. W rezultacie ponad połowa użytkowników BDI korzystała z automatycznego wznawiania sesji, wydłużając znacząco czas sesji efektywnej, co miało negatywny wpływ na dostępność BDI dla wszystkich zainteresowanych usługą.

Mechanizm captcha został wprowadzony przez Spółkę m.in. po to, aby poprawić stopień przestrzegania zobowiązania zawartego w Decyzji Rezerwacyjnej, w taki sposób, aby jednorazowa sesja nie trwała dłużej niż 60 min, a także zmniejszenia ryzyka zaburzenia konkurencji, w szczególności względem istniejących na rynku ofert komercyjnych.

Ponadto zastosowanie mechanizmu captcha ma na celu ograniczenie niestandardowych działań podejmowanych przez część użytkowników, którzy wykorzystują usługę BDI niezgodnie z Regulaminem oraz warunkami Decyzji Rezerwacyjnej m.in. do automatycznego podtrzymywania rozłączonej sesji, wykorzystywania kart SIM w systemach machine to machine, generowania wysokich wolumenów danych ściąganych za pośrednictwem BDI czy oferowania (odsprzedaży) usług płatnych za pośrednictwem BDI.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Prezesa UKE, dostęp do sieci Internet (usługa BDI) kierowana jest do osób wykluczonych cyfrowo, które dostęp wykorzystują do najprostszych działań jak np. przeglądania stron internetowych, przesyłania korespondencji e-mail za pośrednictwem bezpłatnych kont pocztowych, do przesyłania spraw za pośrednictwem portalu e-puap (wnoszenia skarg i wniosków w sprawach, które ich dotyczą), dzięki czemu zmniejsza się ich stopień wykluczenia cyfrowego. Najczęściej do tego typu działań wykorzystywane są urządzenia wykorzystujące typowe przeglądarki internetowe jak: FireFox czy Internet Explorer. Wg publikowanych przez Gemius S.A. rankingów przeglądarek, wskazane przeglądarki (FireFox, Internet Explorer) to najczęściej używane przeglądarki przez internautów w Polsce. Przeglądarki te umożliwiają wyświetlanie i kolejno rozwiązywanie kodu captcha. Osoby wykluczone cyfrowo, które poprzez BDI otrzymują po raz pierwszy dostęp do usługi Internetu, wykorzystują przede wszystkim, ale nie tylko, powszechnie dostępne na rynku urządzenia np. laptopy, które w prosty sposób umożliwiają tak połączenie się z siecią (poprzez modem) jak i korzystanie z usługi BDI za pośrednictwem typowej przeglądarki. Jeżeli dany użytkownik BDI decyduje się na korzystanie z usługi na innych urządzeniach takich jak: smartfony czy tablety, na których z racji np. małego ekranu, problemowe staje się rozwiązanie kodu, bądź też korzysta z dostępu do Internetu za pośrednictwem specjalnych przeglądarek, które dla urządzeń mobilnych typu smartfon zapewniają kompresję danych np. Opera Mini, pośrednio utrudniając wyświetlenie kodu, użytkownik ten korzysta z usługi BDI akceptując zasady jej świadczenia przez Aero2, w tym przyjmuje na siebie obowiązek rozwiązania kodu captcha, w celu uzyskania dostęp do sieci Internet.

Informacja o możliwym zastosowaniu przez Aero2 mechanizmie zarządzania ruchem w sieci, została zamieszczona w pkt 7.5 Regulaminu Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

Mając powyższe na uwadze, a także podnoszone przez użytkowników BDI zastrzeżenia należy jednoznacznie wskazać, iż wykorzystywanie BDI przez użytkowników dla nawigacji samochodowej, monitoringu firmy, systemów komunikacji machine to machine, czy też ściągania dużego wolumenu danych, jest sprzeczne z celem regulacyjnym dotyczącym zobowiązania Aero2 do dostarczania usługi BDI.

Wprowadzenie zaś przez Spółkę Aero2 mechanizmu captcha nie narusza warunków Decyzji Rezerwacyjnej.

Źródło: UKE

PS: ciekawe co z powtórzoną powyżej informacją o dolnym limicie prędkości: prędkość dostępu na poziomie nie mniejszym niż 128 kb/s i nie większym niż 256 kb/s w ciągu pierwszych 12 miesięcy oraz nie mniejszym niż 256 kb/s i nie większym niż 512 kb/s w okresie kolejnych 36 miesięcy.

Kategorie:Wiadomości
 1. Wykluczona
  Czerwiec 24th, 2014 at 08:34 | #1

  W Rzeszowie tak samo! Wieczorem ok.21 przekierowało na IP 10. … i nie mogłam dostać rebusa kapciowego do rozwiązania. Wielokrotne próby pokazały, że za kazdym razem można było dostać nowy adres IP 10. …, ale nawet po restarcie całego komputera literki kapcia nie pojawiały się. Operator pewnie pracuje nad nowym sposobem odcięcia nachalnych wykluczonych od netu. Podajcie w jakiej okolicy u Was to było. Ciekawe czy dotyczyło to całej Polski? Inne internety w tym samym czasie chodziły bez problemu. Dodam, że od rana wczoraj używałam bdi prawie bez przerwy. Po 21 mnie odcięli a dziś chodzi jakby nigdy nic.

  • Wykluczona
   Czerwiec 24th, 2014 at 11:04 | #2

   Przeciążenie sieci jest u mnie wykluczone, bo mieszkam na przeciw anteny aero, mam -53dBm – zawsze o każdej porze nie mam problemów z połączeniem od samego poczatku (ile to już lat?) – w samym centrum miasta to i pewnie użytkowników nie brakuje.

   • gonzo
    Czerwiec 24th, 2014 at 11:12 | #3

    wygląda to na wewnętrzne problemy w AERO2 – to smutne, że zamiast zatrudniać fachowców oferują praktyki dla przedszkolaków ze specjalizacją sieci komputerowe.

   • Czerwiec 24th, 2014 at 13:27 | #4

    Nie rozumiem co ma siła sygnału do przeciążenia sieci.

 2. Edi
  Czerwiec 24th, 2014 at 07:17 | #5

  Podobnie i u mnie, internet przestał działać wczoraj ok. 21. Nie można było nawiązać połączenia z serwerem, może był przeciążony, zresztą nie wiem.

  • ęimI
   Czerwiec 24th, 2014 at 08:31 | #6

   a co się stało z tymi ludźmi co pisali petycje na kapcia i chcieli kod autoryzacyjny zbojkotować …? tak jak mówiłem zrobi się ciepło ludzie przycichną i zapomną zajmą się prawdziwym życiem i łapaniem promieni słonecznych a nie pisaniem skarg do UKE itp. ;D

   • Czerwiec 24th, 2014 at 08:40 | #7

    Jeżeli uderzasz w głową w mur w końcu się zniechęcasz. Było kilkaset wniosków do UKE i tyle. Pisałem o tym. Każda burza musi ucichnąć w końcu, bo co więcej można zrobić?

 3. gonzo
  Czerwiec 24th, 2014 at 05:15 | #8

  Wczoraj wieczorem straciłem nie tylko dostęp do internetowego świata ale padł sam kapeć. Po przekierowaniu na IP = 10.226.0.225 cisza: nie tylko nie pokazała się stronka zachęcająca do kliknięcia by odcyfrować kapeć, ale nawet wpisanie jej adresu nie pomagało – FF nie mógł jej znaleźć. Czy tylko ja miałem wczoraj ten problem? Dziś od rana kapeć hula jakgdyby nigdy-nic.

  • dr Sieciak
   Czerwiec 24th, 2014 at 09:06 | #9

   działają wykluczeni cyfrowo informatycy z BDI? Któryś pewnie wymazał local DNS tables

 4. dr Sieciak
  Czerwiec 16th, 2014 at 08:13 | #10

  Nie rozumiem jak tak zatroskany o wykluczonych UKE może nie zauważać oczywistej blokady wszystkich analfabetów przez kapcia: wszak rozwiązanie testu zakłada znajomość ALFABETU!!! Tymczasem wielu analfabetów może z powodzeniem poszerzać swe horyzonty umysłowe i walczyć z wykluczeniem cyfrowym oglądając w sieci edukujące obrazki. Co stoi na przeszkodzie by tzw kapeć wyświetlał dwa obrazki i zadawał pytanie np: "Który obrazek przedstawia świnkę, a który CEO of UKE? Wybierz 1 lub 2"? Zadanie to – nierozwiązywalne dla żadnego OCR – bez wysiłku rozwiąże nawet wyborca PiS.

  • szwagier Mariolki
   Czerwiec 16th, 2014 at 09:45 | #11

   świnkę czy Miss Piggy?

   • Rysio
    Czerwiec 18th, 2014 at 10:36 | #12

    Czy pytanie "Który obrazek przedstawia świnkę, a który CEO of UKE? Wybierz 1 lub 2"? kapeć ma zadać "analfabetom" w formie pisemnej?

    • dr Sieciak
     Czerwiec 24th, 2014 at 10:51 | #13

     może swobodnie skorzystać ze speech recognition, a rebours of course.

 5. martinma
  Czerwiec 12th, 2014 at 11:35 | #14

  Szczerze muszę przyznać , że po początkowym niezadowoleniu, i perturbacjach związanych z wprowadzeniem kodów, na tyle przyzwyczaiłem się do obecnej sytuacji, że dziś jestem… zadowolony.
  Używam Aero2 za pośrednictwem Routera TP-Link MR3420 i modemu Huawei E353s-2 – technikę wbijania kodów i zdalnego resetowania połączenia opanowałem na tyle, że jest ona dla mnie intuicyjna. Jest to jakaś tam upierdliwość, ale do przeżycia. Natomiast , przynajmniej w moim przypadku jest się z czego cieszyć – wyraźnie widzę plusy wynikające z wprowadzenia captcha.
  W mojej lokalizacji (Warszawa okolice Al. Stanów Zjednoczonych) , przed wprowadzeniem kodów na uzyskanie połączenia (w godzinach szczytu telekomunikacyjnego) czekało się i czekało, a jakość netu była nędzna. Obecnie ww. problemy jak ręka odjął – pierwsze połączenia uzyskuje relatywnie szybko (najdalej w 5 minut), a transferowi nic nie mogę zarzucić – takie np. radio internetowe bangla jak nigdy. Ważne jest też to, że po regulaminowym przerwaniu połączenia, jego ponowne nawiązanie jest bezproblemowe (!) – ot, wbicie kodu i reset – zajmuje mi to najwyżej 2 minuty.
  Domyślam się że jest to związane z rezygnacją części dotychczasowych użytkowników z usługi, bo nie sądzę żeby Aero2 zmodernizowało infrastrukturę.
  Reasumując – ja osobiście na BDI w obecnym kształcie nie mam powodu narzekać.

  • adjust
   Czerwiec 13th, 2014 at 00:20 | #15

   A po co router ? bezpośrednie połączenie modemu do kompa, sprawdż czy nie przyśpieszy połączenia.

 6. Uzyszkodnik_BDI
  Czerwiec 11th, 2014 at 08:42 | #16

  ile tu anonimowych bredni i siewców trawy kupionych przez demobil i porencz

  • jarak
   Czerwiec 11th, 2014 at 09:18 | #17

   odezwał się też jeden palacz trawki;-)

 7. geaw
  Czerwiec 8th, 2014 at 09:54 | #18

  Najważniejsze jest to, że Solorzowi hajs się zgadza

 8. nieistotny zasób
  Czerwiec 6th, 2014 at 16:10 | #19

  UKE napisało m. in.
  "… umożliwienia bezpłatnego dostępu do sieci Internet, z ograniczonymi parametrami przepływności, osobom wykluczonym cyfrowo, nie mającym innej formy dostępu do Internetu, które BDI używać będą do np. sprawdzenia poczty elektronicznej, …"
  Niech mi Solorz do spółki z UKE pokażą jak w programie pocztowym wpisać kapcia.
  Jedyne co mogę zrobić w tej sytuacji to zabrać swoje zabawki z piaskownicy Solorza (Polkomtel) i dać zarobić innym operatorom. I tak właśnie będzie.

 9. Adew
  Czerwiec 6th, 2014 at 08:58 | #20

  Patrząc na bierność UKE, nie zdziwię się jak któregoś dnia Aero zablokuje sporą ilość kart pod pretekstem złamania regulaminu, użytkownicy i tak nie udowodnią, że nie łamali bo i jak. W Internecie rozpęta się burza a UKE poprosi o wyjaśnienia operatora, operator odpowie że łamali regulamin i tyle w temacie. Pomijam już że wyjaśnianie tej sprawy będzie trwało 2-3 miesiące albo dłużej. Ludzie zostaną bez Internetu choć nic złego nie zrobili, a Aero pozbędzie się legalnie sporej ilości ruchu…

  • Czerwiec 6th, 2014 at 10:49 | #21

   Raczej tego robić nie muszą – użytkowników aktywnych mają znacznie mniej teraz.

   • Adew
    Czerwiec 6th, 2014 at 10:57 | #22

    Co nie znaczy, że nie można jeszcze bardziej zmniejszyć ich ilości. I tak nikt im nic nie zrobi… taka prawda

 10. Gosc
  Czerwiec 5th, 2014 at 13:58 | #23

  Czy to jakaś "nagonka" ops promocja ? – wcześniej była cisza w mediach – nawet tych portalowych a teraz… białkowanie UKE i arelo – ciekawe dlaczego tak wzrosło zainteresowanie !?

Strony komentarza
 1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
>